Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden stoppen met roken begeleiding en gewichtsbeheersing van ILIFECOACH BV 

1 1. Algemeen

ILIFECOACH wil rokers zo goed mogelijk begeleiden naar een rookvrije toekomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle stoppen met roken begeleidingstrajecten van ILIFECOACH en zijn opgesteld om de randvoorwaarden voor deelname goed te regelen.

2. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 ILIFECOACH BV: stoppen met roken aanbieder, waarbij alle aangesloten trainers en coaches geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister voor Stoppen met Roken

2.2 Deelnemer: degene aan wie door ILIFECOACH BV stoppen met roken zorg wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s)

2.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening, offertes en Overeenkomst(en) van of met ILIFECOACH BV en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening van ILIFECOACH BV dan wel anderszins in een rechtsverhouding tot ILIFECOACH BV komt te staan, stemt in met (de toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.

3 Inschrijving en deelname

3.1 Een overeenkomst tussen ILIFECOACH BV en een Deelnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) inschrijving of opdracht bij ILIFECOACH BV en de aanvaarding daarvan door ILIFECOACH BV. De Deelnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra ILIFECOACH BV met instemming van de Deelnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht van de Deelnemer. 3.2 De groepscursussen vinden alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt een wachtlijst aangelegd en zal de Deelnemer hierover worden geïnformeerd. Bij te weinig aanmeldingen is ILIFECOACH BV genoodzaakt en gerechtigd een groepscursus te annuleren. De Deelnemer hoort dit maximaal 3 werkdagen voor aanvang van de cursus.

3.3 De stoppen met roken begeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde trainers ingeschreven bij het kwaliteitsregister stoppen met roken.

3.4 Voor begeleiding op initiatief van en vergoed door een werkgever ten behoeve van een werknemer, gelden aparte afspraken die zullen worden neergelegd in een voorstel (offerte).

4 Verhindering / vroegtijdige beëindiging

4.1 Bij deelname aan persoonlijke (telefonische) begeleiding wordt aan het einde van het gesprek de volgende afspra(a)k(en) ingepland. Indien de Deelnemer verhinderd is, laat de Deelnemer dit uiterlijk 24 uur van te voren weten aan de coach, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen bij de Deelnemer in rekening worden gebracht of komen te vervallen.

4.2 Is de Deelnemer bij de begeleiding meer dan 1 keer niet aanwezig/bereikbaar op de afgesproken tijd dan heeft ILIFECOACH BV de mogelijkheid om het coachingstraject voortijdig te beëindigen. In dit geval worden de kosten voor het hele traject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd of bij de Deelnemer in rekening gebracht.

4.3 Wanneer een Deelnemer besluit om de begeleiding vroegtijdig te beëindigen is ILIFECOACH BV genoodzaakt het hele bedrag van de begeleiding te declareren bij de zorgverzekeraar of bij de Deelnemer in rekening te brengen. Ook als de Deelnemer maar 1 keer is geweest. Het kan in dat geval mogelijk zijn dat de Deelnemer een rekening krijgt van de zorgverzekeraar voor het eigen risico.

4.4 De persoonlijke (telefonische) begeleiding bestaat uit 6 gesprekken en duurt maximaal 10 weken. ILIFECOACH BV is daarna gerechtigd om de coaching te beëindigen. Het volledige bedrag van de coaching wordt dan altijd in rekening gebracht.

4.5 ILIFECOACH BV kan toegang tot de cursus en deelname aan de begeleiding ontzeggen ingeval van wangedrag.

4.6 ILIFECOACH BV is te allen tijde gerechtigd een trainer of coach te vervangen door een andere trainer of coach.

4.7 ILIFECOACH BV garandeert op geen enkele wijze een maximale reisafstand of begeleiding in de provincie of woonplaats van de Deelnemer. De dichtstbijzijnde locatie voor begeleiding wordt geselecteerd door ILIFECOACH BV op basis van beschikbaarheid en reistijd.

5 Privacy en onderzoek

5.1 ILIFECOACH BV respecteert de privacy van de Deelnemer. Alles wat wordt besproken en alle informatie die wij schriftelijk/per email van de Deelnemer ontvangen, zal vertrouwelijk worden behandeld.

5.2 In overeenstemming met de gangbare praktijk zal ILIFECOACH BV de (huis)arts (of ander behandelend zorgverlener) van de Deelnemer rapporteren over het traject en het resultaat, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

5.3 Persoonsgegevens, verkregen via inschrijving en deelname, worden door ILIFECOACH BV strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden, om Deelnemer te adviseren tijdens de komende stoppoging en voor geanonimiseerd onderzoek, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk verzoekt, dit niet te doen.

5.4 1 jaar na de stopdatum wordt de Deelnemer telefonisch benaderd om de rookstatus te noteren, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

5.5 Tijdens de laatste bijeenkomst van de groepscursus kan er een groepsfoto of video gemaakt worden. Deze foto en/of video kan door ILIFECOACH BV worden gebruikt voor promotionele activiteiten, tenzij een Deelnemer uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Algemene voorwaarden stoppen met roken begeleiding van ILIFECOACH BV 

6 Annulering

6.1 Annuleren voor de groepscursus is kosteloos tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training. Als de Deelnemer zich binnen 7 dagen voor aanvang afmeldt of nooit komt opdagen, verplicht de Deelnemer zich tot het betalen van een no-show tarief van € 100,00. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

6.2 Annuleren voor de persoonlijke (telefonische) begeleiding is kosteloos, zolang er vóór het eerste gesprek wordt geannuleerd.

6.3 Bij annulering na aanwezigheid van minimaal 1 groepsbijeenkomst of na het eerste gesprek bij de persoonlijke (telefonische) begeleiding verplicht de Deelnemer zich tot het betalen van het volledige stoppen met roken traject. Deze kosten worden of bij de zorgverzekeraar van de Deelnemer gedeclareerd of bij de Deelnemer in rekening gebracht, zulks ter vrije keuze van ILIFECOACH BV. De zorgverzekeraar kan in het geval dat ILIFECOACH BV de kosten bij de zorgverzekeraar van de Deelnemer declareert bij de Deelnemer het eigen risico in rekening brengen.

7 Betaling

7.1 Bij aanmelding voor de begeleiding, verplicht de Deelnemer zich tot betaling van het volledige stoppen met roken traject, behalve bij tijdige annulering zoals omschreven in artikel 6.1 en 6.2.

7.2 ILIFECOACH BV hanteert vrije tarieven waarbij de NZa beleidsregel BR/CU-7073 ‘stoppen-met-rokenprogramma’ leidend is. Deze tarieven zijn contractueel vastgelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar. Voor niet gecontracteerde stoppen met roken zorg gelden andere tarieven, te weten €310,00 ex btw voor de groepscursus en de persoonlijke (telefonische/online) begeleiding.

7.3 Stoppen met roken zorg is opgenomen in de Basisverzekering, waarbij een Deelnemer recht heeft op 1 vergoede stoppoging per kalenderjaar. Als een Deelnemer in het betreffende kalenderjaar elders al een vergoede stoppoging heeft ondergaan en daardoor komt het ILIFECOACH BV traject niet voor vergoeding in aanmerking, dan ontvangt de Deelnemer een factuur van ILIFECOACH BV voor het volledige traject en is de Deelnemers volledige betaling verschuldigd.

7.4 De kosten die ILIFECOACH BV bij de zorgverzekeraar in rekening brengt, komen ten laste van het eigen risico van de Deelnemer (indien dit nog niet verbruikt is of door de zorgverzekeraar is vrijgesteld).

7.5 De kosten van het stoppen met roken traject worden in principe bij de zorgverzekeraar van de Deelnemer in rekening gebracht. Ook kan dit indirect plaats vinden via zorggroepen. De kosten worden dan in rekening gebracht bij de zorggroep als de Deelnemer als chronische COPD-, Astma-, CVR- of diabetespatiënt ingeschreven staat bij zijn of haar huisarts en ILIFECOACH BV contractuele afspraken heeft met de betreffende zorggroep van die huisarts. Het eigen risico is dan niet van toepassing op het stoppen met roken traject. Indien de kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar, zorggroep, werkgever of indien anders wordt overeengekomen, is de Deelnemer zelf de kosten van deelname aan ILIFECOACH BV verschuldigd en ontvangt de Deelnemer een factuur van ILIFECOACH BV.

7.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van ILIFECOACH BV.

7.7 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 8.6 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is ILIFECOACH BV gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% in rekening te brengen.

7.8 Vanaf de datum dat de Deelnemer in verzuim is, is de Deelnemer zonder nadere ingebrekestelling aan ILIFECOACH BV tevens de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:

- indien de Deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; de buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’;

- indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: 15% van de door de Deelnemer aan ILIFECOACH BV verschuldigde bedragen, met een minimum van EUR 250,-

7.9 Indien de Deelnemer in het in artikel

7.6 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, is ILIFECOACH BV gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

7.10 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de Deelnemer.

7.11Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de Deelnemer verschuldigd is, de administratieve gegevens van ILIFECOACH BV bindend.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Het advies en de begeleiding van ILIFECOACH BV is naar haar aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. ILIFECOACH BV sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Deelnemer van door ILIFECOACH BV verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ILIFECOACH BV.

9 Klachten

9.1 Wanneer de Deelnemer een klacht heeft ten aanzien van ILIFECOACH BV dient de Deelnemer deze eerst te bespreken met ILIFECOACH BV. De volledige klachtenprocedure is te downloaden via www.ILIFECOACH.nl

9.2 Voor de Deelnemer verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de overeenkomst met ILIFECOACH BV door verloop van dertien maanden , te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

10 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.