Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEGELEIDING EN OPLEIDING

ILIFECOACH B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. ILIFECOACH: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ILIFECOACH BV gevestigd aan de Unikenstraat 48 te Stadskanaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65779452;

b. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ILIFECOACH een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen ILIFECOACH en de klant;

d. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met ILIFECOACH de overeenkomst is aangegaan. Is de deelnemer ten behoeve van zichzelf een overeenkomst met ILIFECOACH aangegaan, dan is de deelnemer tevens de klant;

e. cursus: de begeleiding, het coaching traject, zoals het “stoppen met roken” traject, het programma, de groepscursus of de geaccrediteerde opleiding voor zorgverleners die/dat ILIFECOACH in het kader van de overeenkomst verzorgt;

f. coach: de natuurlijke persoon die namens ILIFECOACH de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ILIFECOACH met de klant is aangegaan.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ILIFECOACH voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door ILIFECOACH vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien ILIFECOACH niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ILIFECOACH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. ILIFECOACH heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door ILIFECOACH gedaan zijn vrijblijvend. ILIFECOACH is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen de gestelde geldigheidsduur, zonder voorbehoud of wijziging, aan ILIFECOACH is bevestigd.

3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ILIFECOACH opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop ILIFECOACH zijn aanbod of offerte baseert.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e-mailberichten van ILIFECOACH binden ILIFECOACH niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst, inschrijven en wachtlijst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de overeenkomst heeft ondertekend dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod of de offerte van ILIFECOACH.

4.2. Via de website kan de klant zich voor bepaalde cursussen inschrijven. De klant ontvangt een bevestiging via de e-mail van de inschrijving. Na de inschrijving vindt een vrijblijvend intakegesprek plaats.

4.3. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand gesteld.

4.4. Groepscursussen vinden alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding. Op dat moment wordt een wachtlijst aangelegd en zal de klant hierover worden geïnformeerd. Bij te weinig aanmeldingen is ILIFECOACH genoodzaakt en gerechtigd een groepscursus te annuleren. De klant hoort dit maximaal 3 werkdagen voor aanvang van de groepscursus.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. De stoppen met roken cursus wordt verzorgd door gekwalificeerde coaches.

5.2. Iedere overeenkomst leidt voor ILIFECOACH tot een inspanningsverplichting, waarbij ILIFECOACH gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. ILIFECOACH garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de deelnemer.

5.3. ILIFECOACH heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

5.4. Indien de coach wegens ziekte geen werkzaamheden voor de klant kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

5.5. ILIFECOACH is te allen tijde gerechtigd een coach te vervangen door een andere coach.

5.6. ILIFECOACH garandeert op geen enkele wijze een maximale reisafstand of begeleiding in de provincie of woonplaats van de klant. De dichtstbijzijnde locatie voor begeleiding wordt geselecteerd door ILIFECOACH op basis van beschikbaarheid en reistijd.

Artikel 6. Verhindering / vroegtijdige beëindiging

6.1. Bij deelname aan persoonlijke (telefonische) begeleiding wordt aan het einde van het gesprek de volgende afspra(a)k(en) ingepland. Indien de klant verhinderd is, laat de klant dit uiterlijk 24 uur van te voren weten aan de coach, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen bij de klant in rekening worden gebracht of komen te vervallen.

6.2. Is de klant bij de begeleiding meer dan 1 keer niet aanwezig/bereikbaar op de afgesproken tijd, dan heeft ILIFECOACH de mogelijkheid om het coaching traject voortijdig te beëindigen. In dit geval worden de kosten voor het hele traject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd of bij de klant in rekening gebracht.

6.3. Wanneer de klant besluit om de begeleiding vroegtijdig te beëindigen, is ILIFECOACH genoodzaakt het hele bedrag van de begeleiding te declareren bij de zorgverzekeraar of bij de klant in rekening te brengen. Ook als de klant maar 1 keer is geweest. Het kan in dat geval mogelijk zijn dat de klant een rekening krijgt van de zorgverzekeraar voor het eigen risico.

6.4. De persoonlijke (telefonische) begeleiding bestaat uit 6 gesprekken en duurt maximaal 10 weken. ILIFECOACH is daarna gerechtigd om de begeleiding te beëindigen. Het volledige bedrag van de begeleiding wordt dan altijd in rekening gebracht.

Artikel 7. Verplaatsen van een cursus of een afspraak door ILIFECOACH

7.1. ILIFECOACH behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de cursus of de afspraak te wijzigen.

7.2. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 7.1 in kennis gesteld.

Artikel 8. Privacy en onderzoek

8.1. ILIFECOACH respecteert de privacy van de deelnemer. Alles wat wordt besproken en alle informatie die ILIFECOACH schriftelijk/per email van de deelnemer ontvangt, zal vertrouwelijk worden behandeld.

8.2. Indien de deelnemer daarvoor toestemming heeft verleend, zal ILIFECOACH de (huis)arts (of ander behandelend zorgverlener) van de deelnemer rapporteren over het traject en het resultaat.

8.3. ILIFECOACH verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid.

8.4. 1 jaar na de beëindiging van de overeenkomst wordt de deelnemer telefonisch benaderd om de rookstatus te noteren, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

8.5. Tijdens de laatste bijeenkomst van de groepscursus kan er een groepsfoto of video gemaakt worden. Deze foto en/of video kan door ILIFECOACH worden gebruikt voor promotionele activiteiten, indien de deelnemer daarvoor vooraf zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 9. Annulering

9.1. Annuleren voor de groepscursus is kosteloos tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus. Annuleren van online begeleiding is niet mogelijk. Als de klant zich binnen 7 dagen voor aanvang afmeldt of nooit komt opdagen, dan is de klant verplicht tot het betalen van een no-show tarief van € 150,00 - € 390,00 incl. btw. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

9.2. Annuleren van de persoonlijke (telefonische) begeleiding is kosteloos, zolang er vóór het eerste gesprek wordt geannuleerd.

9.3. Bij annulering na aanwezigheid van minimaal 1 groepsbijeenkomst of na het eerste gesprek bij de persoonlijke (telefonische) begeleiding verplicht de klant zich tot het betalen van de volledige cursus. Deze kosten worden of bij de zorgverzekeraar van de klant gedeclareerd of bij de klant in rekening gebracht, zulks ter vrije keuze van ILIFECOACH. De zorgverzekeraar kan in het geval dat ILIFECOACH de kosten bij de zorgverzekeraar van de klant declareert bij de klant het eigen risico in rekening brengen.

9.4. Indien de klant de overeenkomst tot het verzorgen van de geaccrediteerde opleiding voor zorgverleners annuleert 1 maand of korter voor de aanvang van de opleiding, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen:

a. bij de annulering 1 maand of korter en langer dan 1 week voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs voor de opleiding;

b. bij de annulering 1 week of korter voor de aanvang van de opleiding: 100% van de prijs voor de opleiding.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant

10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan ILIFECOACH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan ILIFECOACH worden verstrekt.

10.2. Indien door de coach in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door de coach in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het ILIFECOACH onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

10.4. De klant is gehouden ILIFECOACH onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan ILIFECOACH door te geven.

10.5. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een cursus de bepalingen in deze algemene voorwaarden die gelden voor de deelnemers in acht nemen.

Artikel 11. Cursus

11.1. ILIFECOACH is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de cursus onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen of de individuele begeleiding te beëindigen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van ILIFECOACH op vergoeding van eventuele schade.

11.2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de cursus.

11.3. Roken op de locatie waar de cursus wordt gegeven is verboden.

11.4. Het onder invloed zijn van drank of drugs op de locatie waar de cursus wordt gegeven is niet toegestaan.

11.5. Tijdens de cursus dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende

telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van ILIFECOACH toestemming heeft gekregen.

11.6. Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding voor de betreffende afwezige deelnemer(s) verschuldigd.

11.7. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 12. Concurrentiebeding

12.1. Het is de deelnemer die de geaccrediteerde opleiding voor zorgverleners volgt of heeft gevolgd bij ILIFECOACH niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van ILIFECOACH gedurende de cursus en gedurende een periode van 2 jaar na het einde van de cursus voor zichzelf of in opdracht of in dienst van derden begeleiding te geven aan personen bij het stoppen met roken.

Artikel 13. Wijziging van de overeenkomst

13.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. ILIFECOACH zal de klant hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

13.2. ILIFECOACH heeft het recht de inhoud van de cursus aan te passen indien hij dat nodig acht. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 14. Vergoeding

14.1. Bij aanmelding voor de cursus, verplicht de klant zich tot betaling voor de volledig cursus, behalve bij tijdige annulering zoals omschreven in artikel 9.1 en 9.2.

14.2. ILIFECOACH hanteert vrije tarieven waarbij de NZa beleidsregel BR/CU-7073 ‘stoppen-met-rokenprogramma’ leidend is. Deze tarieven zijn contractueel vastgelegd bij elke afzonderlijke zorgverzekeraar. Voor zorg die geen betrekking heeft op het stoppen met roken gelden andere tarieven. De hoogte van de vergoeding wordt duidelijk voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst door ILIFECOACH aan de klant kenbaar gemaakt.

14.3. Stoppen met roken zorg is opgenomen in de Basisverzekering, waarbij de klant recht heeft op 1 vergoede stoppoging per kalenderjaar. Als de klant in het betreffende kalenderjaar elders al een vergoede stoppoging heeft ondergaan en daardoor het coaching traject niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan ontvangt de klant een factuur van ILIFECOACH voor het volledige traject en is de klant de volledige betaling verschuldigd.

14.4. De kosten die ILIFECOACH bij de zorgverzekeraar in rekening brengt, komen ten laste van het eigen risico van de klant (indien dit nog niet verbruikt is of door de zorgverzekeraar is vrijgesteld).

14.5. De kosten van het stoppen met roken traject worden in principe bij de zorgverzekeraar van de klant in rekening gebracht. Ook kan dit indirect plaatsvinden via zorggroepen. De kosten worden dan in rekening gebracht bij de zorggroep als de klant als chronische COPD-, Astma-, CVR- of diabetespatiënt ingeschreven staat bij zijn huisarts en ILIFECOACH contractuele afspraken heeft met de betreffende zorggroep van die huisarts. Het eigen risico is dan niet van toepassing op het stoppen met roken traject. Indien de kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar, zorggroep, werkgever of indien anders wordt overeengekomen, is de klant zelf de kosten van deelname aan het traject verschuldigd en ontvangt de klant een factuur van ILIFECOACH.

Artikel 15. Betaling

15.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van ILIFECOACH.

15.2. Bij niet tijdige betaling is ILIFECOACH gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

15.3. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde aanmaning, dan heeft ILIFECOACH het recht de vordering uit handen te geven. In een dergelijk geval worden de rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die ILIFECOACH dient te maken om de vordering te incasseren aan de klant in rekening gebracht. Indien de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan worden de buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke

Incassokosten’ berekend. Indien de klant een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de door de klant aan ILIFECOACH verschuldigde bedragen, met een minimum van EUR 250,-.

15.4. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van ILIFECOACH en de verplichtingen van de klant jegens ILIFECOACH, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1. De cursus is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen is.

16.2. ILIFECOACH kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.3. ILIFECOACH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ILIFECOACH is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.4. ILIFECOACH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de cursus.

16.5. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en ILIFECOACH gezamenlijk doorbrengen als daarna.

16.6. ILIFECOACH is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de cursus.

16.7. ILIFECOACH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de cursus wordt gegeven.

16.8. ILIFECOACH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidskosten, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

16.9. Indien ILIFECOACH aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ILIFECOACH beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ILIFECOACH gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ILIFECOACH beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ILIFECOACH.

16.11. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van ILIFECOACH. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

16.12. Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ILIFECOACH gehouden is dan wel onrechtmatig jegens ILIFECOACH handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ILIFECOACH daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 17. Overmacht

17.1. ILIFECOACH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de coach; belemmeringen in het vervoer; oproeren,

oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; wijzigingen in wet- en regelgeving; overheidsmaatregelen.

Artikel 18. Klachten

18.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant of door de deelnemer zo spoedig aan ILIFECOACH kenbaar te worden gemaakt. De volledige klachtenprocedure is te downloaden via www.ilifecoach.nl.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding

19.1. ILIFECOACH is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst ILIFECOACH ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

19.2. ILIFECOACH is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

19.3. Voorts is ILIFECOACH bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.4. ILIFECOACH is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

19.5. ILIFECOACH heeft het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

a. de deelnemer de coach bedreigt, seksueel intimideert, discrimineert of mishandelt;

b. het voor de coach niet meer mogelijk is om de cursus op een verantwoorde wijze voort te zetten.

19.6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ILIFECOACH op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ILIFECOACH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

19.7. ILIFECOACH behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door ILIFECOACH geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, offertes, overeenkomsten, rapporten, modellen, schetsen, cursusmateriaal, boeken, tekeningen, oefeningen, etc., berusten bij ILIFECOACH of bij zijn licentiegever en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant of de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van ILIFECOACH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

20.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de cursus ontwikkeld door ILIFECOACH blijven bij ILIFECOACH berusten.

20.3. De intellectuele eigendomsrechten van ILIFECOACH dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

20.4. Het is zonder voorafgaande toestemming van ILIFECOACH niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de cursus.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en ILIFECOACH is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en ILIFECOACH zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van ILIFECOACH is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat ILIFECOACH schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.