Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INGEHUURDE ZZP’ERS

ILIFECOACH BV

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. ILIFECOACH: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ILIFECOACH BV gevestigd aan de Unikenstraat 48 te Stadskanaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65779452;
   2. opdrachtnemer: de freelancer of zelfstandige zonder personeel die in opdracht van ILIFECOACH werkzaamheden uitvoert ten behoeve van klanten;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen ILIFECOACH en de opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer in opdracht van ILIFECOACH werkzaamheden uitvoert;
   4. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon zijnde een klant van ILIFECOACH;
   5. werkzaamheden: de werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst uitvoert.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en ILIFECOACH waarop ILIFECOACH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  2. De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de opdrachtnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail tussen partijen zijn overeengekomen.
  4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door ILIFECOACH vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  5. Indien ILIFECOACH niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ILIFECOACH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  6. ILIFECOACH heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtnemer na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 1. Rangorde
  1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: 

i.   de overeenkomst;

ii.  de eventueel afgesloten verwerkersovereenkomst;

iii. de eventuele bijlagen bij de overeenkomst;

iv. deze algemene voorwaarden.

 1. Kennelijke fouten
  1. ILIFECOACH kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten op zijn website, in de overeenkomst of in e-mailberichten.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van ILIFECOACH, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtnemer wordt geacht bij het aangaan van de overeenkomst volledig bekend te zijn met de aard van de werkzaamheden.
 1. Looptijd van de overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen. De looptijd is in de overeenkomst opgenomen.
 1. Opzegging
  1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail opzeggen zonder rechterlijke tussenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
  2. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst tussentijds beëindigt, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ILIFECOACH, dan dient de opdrachtnemer alle extra kosten die ILIFECOACH door de tussentijdse beëindiging heeft moeten maken aan ILIFECOACH te vergoeden.
  3. Deze algemene voorwaarden en verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 1. Wijzigingen
  1. ILIFECOACH is - indien de opdrachtnemer hieraan redelijkerwijze kan voldoen - te allen tijde bevoegd in overleg met de opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of via de e-mail overeengekomen.
  2. Indien een wijziging naar het oordeel van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of voor de uitvoeringstermijn, dan is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, ILIFECOACH hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of uitvoeringstermijn naar het oordeel van ILIFECOACH onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.
 1. Verplichtingen van de opdrachtnemer
  1. De opdrachtnemer verricht de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer onder eigen verantwoordelijkheid.
  2. De opdrachtnemer is verplicht het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer heeft moeten maken tijdens het uitvoeren van de overeenkomst om te voldoen aan wettelijke voorschriften en overige regelgeving, kunnen niet aan ILIFECOACH worden doorberekend. Dergelijke kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtnemer.
  3. Een overeengekomen uitvoeringstermijn geldt als een fatale termijn.
  4. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens van de opdrachtnemer, dan dient de opdrachtnemer ILIFECOACH daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  5. De opdrachtnemer is gehouden ILIFECOACH onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  6. Op de overeenkomsten die klanten met ILIFECOACH aangaan zijn de “algemene voorwaarden begeleiding en opleiding” van ILIFECOACH van toepassing. De opdrachtnemer dient de verplichtingen van ILIFECOACH die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden bij het uitvoeren van de werkzaamheden in acht te nemen.
 1. Communicatie
  1. Indien de opdrachtnemer via de e-mail communiceert met de klant, dan is het enkel toegestaan e-mailberichten te versturen naar en te ontvangen op een bedrijfse-mailadres van ILIFECOACH. Het gebruik van het bedrijfse-mailadres van de opdrachtnemer of van een privé e-mailadres bij de communicatie met de klant is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 1. Inspectie en klachten
  1. ILIFECOACH is op elk tijdstip gerechtigd inspecties uit te voeren naar de kwaliteit en de voortgang van de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de gewenste inspecties en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.
  3. Klachten over de verrichte werkzaamheden zullen door ILIFECOACH zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de gebrekkige werkzaamheden schriftelijk of via de e-mail gemeld worden aan de opdrachtnemer.
  4. Indien gedurende de werkzaamheden of na de uitvoering werkzaamheden worden afgekeurd, dan zal de opdrachtnemer kosteloos binnen de door ILIFECOACH aangegeven termijn de werkzaamheden alsnog correct uitvoeren, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 15.
 1. Honorarium
  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren.
  2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
  3. Indien de opdrachtnemer met ILIFECOACH een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer in geen geval gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
  4. De opdrachtnemer stuurt na voltooiing van een opdracht maandelijks een factuur naar administratie@ilifecoach.nl met een betalingstermijn van 30 dagen.
  5. De opdrachtnemer is verplicht maandelijks een urenverantwoording als bijlage op te sturen naar administratie@ilifecoach.nl ter beoordeling en goedkeuring van ILIFECOACH. In geval van afkeuring dient de administratie van ILIFECOACH binnen 5 dagen een creditfactuur tezamen met een aangepaste factuur te ontvangen van de opdrachtnemer.
  6. Indien opeenvolgend tot tweemaal de urenverantwoording bij de maandelijkse facturatie ontbreekt, is ILIFECOACH gerechtigd de betaling van de facturen op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving en zolang de verplichte urenverantwoording ontbreekt en/of is afgekeurd.
  7. Indien er sprake is van een ontstane klacht gedurende een opdracht, is ILIFECOACH gerechtigd per direct de betaling van de facturen van de opdrachtnemer op te schorten totdat de opdracht bij de desbetreffende klant naar tevredenheid is afgerond, ongeacht de omstandigheden. 
 1. Betaling
  1. Betaling vindt plaats na facturering van de opdrachtnemer aan ILIFECOACH. ILIFECOACH betaalt deze kosten binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
  2. Indien ILIFECOACH het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, krijgt ILIFECOACH een betalingsherinnering toegestuurd. Voldoet ILIFECOACH binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, krijgt ILIFECOACH een tweede herinnering toegestuurd. 
  3. Bij het niet voldoen van verplichtingen door de opdrachtnemer is ILIFECOACH gerechtigd verdere betaling op te schorten totdat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  4. De betaling van een factuur door ILIFECOACH houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.
  5. ILIFECOACH is gerechtigd vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen met het aan de opdrachtnemer verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn.
 1. Annulering van een afspraak
  1. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak door een klant geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak, is de opdrachtnemer gerechtigd eenmalig de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De opdrachtnemer dient alle schade aan ILIFECOACH te vergoeden die ILIFECOACH lijdt doordat de opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en wet- en regelgeving. 
  2. Indien ILIFECOACH is uitgegaan van door de opdrachtnemer verkeerde en/of onvolledige informatie, dan is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die ILIFECOACH daardoor lijdt.
  3. ILIFECOACH accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de opdrachtnemer. ILIFECOACH wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
  4. De opdrachtnemer is verplicht om een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen rekening af te sluiten, welke alleen of tezamen gedurende de looptijd van de overeenkomst in voldoende mate dekking biedt in geval de opdrachtnemer aansprakelijk zal zijn voor schade als gevolg van zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. ILIFECOACH krijgt op verzoek inzage in de polis.
 1. Verjaring
  1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtnemer uit welken hoofde ook jegens ILIFECOACH vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens ILIFECOACH kan aanwenden.
 1. Overmacht
  1. Indien een partij wegens overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) niet (tijdig) kan nakomen, dan dient deze partij de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
 1. Persoonsgegevens
  1. ILIFECOACH verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy beleid.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door ILIFECOACH aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens, bestanden, ontwerpen, modellen, specificaties en tekeningen e.d. betreft, verblijft bij ILIFECOACH of zijn licentiegever. De opdrachtnemer heeft het recht de door de intellectuele eigendom van ILIFECOACH beschermde informatie, alsmede de informatie die behoort tot de specifieke know-how van ILIFECOACH, te gebruiken, doch uitsluitend voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Deze informatie en know-how zijn en blijven eigendom van ILIFECOACH. Na beëindiging van de overeenkomst dient de opdrachtnemer zich te onthouden van iedere vorm van openbaarmaking, verveelvoudiging dan wel verspreiding van de genoemde informatie en know-how.
  2. De opdrachtnemer garandeert dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi-, en merkrechten. De opdrachtnemer vrijwaart ILIFECOACH dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.
  3. Indien de opdrachtnemer in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van ILIFECOACH of van zijn licentiegever, dan is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die ILIFECOACH daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
  4. Het is de opdrachtnemer enkel toegestaan de naam en/of het logo van ILIFECOACH als referentie te gebruiken indien ILIFECOACH daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

  

 1. Teruggave ter beschikking gestelde materialen
  1. Indien ILIFECOACH aan de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst materialen, documenten en/of software ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtnemer gehouden het terbeschikkinggestelde direct na beëindiging van de overeenkomst vrij van gebreken en volledig te retourneren.
  2. Indien de opdrachtnemer, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft ILIFECOACH het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtnemer te verhalen.
  3. Terbeschikkinggestelde materialen en documenten blijven te allen tijde eigendom van ILIFECOACH.
 1. Relatiebeding
  1. Opdrachtnemer onthoudt zich van initiatieven, zowel actief als passief, om gedurende deze overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van deze overeenkomst direct of indirect met Klanten en/of relaties van ILIFECOACH een overeenkomst aan te gaan, onder welke naam of in welke vorm dan ook, dan wel, buiten het kader van deze overeenkomst, direct of indirect werkzaamheden voor Klanten en/of relaties uit te voeren, tenzij Opdrachtnemer daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van ILIFECOACH heeft gekregen, aan welke toestemming ILIFECOACH voorwaarden kan verbinden.
 1. Geheimhouding
  1. Opdrachtnemer vergaart tijdens de uitvoering van deze overeenkomst vertrouwelijke informatie van ILIFECOACH. Onder vertrouwelijke informatie dient o.a. te worden verstaan: door ILIFECOACH beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte data, gepresenteerde ideeën, concepten, (marketing)plannen, bedrijfsstrategieën, de inhoud van deze overeenkomst, werkwijzen van ILIFECOACH, gegevens over en/of afkomstig van klanten en alle overige informatie die als vertrouwelijk en/of concurrentiegevoelig dient te worden beschouwd of waarvan ILIFECOACH uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het informatie van vertrouwelijke aard is. De vertrouwelijke informatie zoals omschreven in dit artikel wordt hierna aangeduid met “Informatie”.
  2. Opdrachtnemer is verplicht de Informatie vertrouwelijk te behandelen en nimmer zonder de voorafgaande toestemming van ILIFECOACH aan derde te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of in exploitatie te nemen.
  3. Verstrekking van Informatie door Opdrachtnemer aan derden mag slechts plaatsvinden indien ILIFECOACH voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming hiertoe heeft verleend.
  4. Ten aanzien van de Informatie verbindt Opdrachtnemer zich:
   1. alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en/of opslag van de Informatie;
   2. tot het uiterste in te spannen om gebruik of openbaarmaking van Informatie te verhinderen;
   3. taken uitsluitend te doen uitvoeren door personen van wie Opdrachtnemer in redelijkheid meent dat deze personen betrouwbaar zijn.
 1. Boetebeding
  1. Bij overtreding en/of niet nakoming van hetgeen is opgenomen in artikel 21 en 22 van deze overeenkomst dan verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van ILIFECOACH een direct opeisbare boete van € 20.000,00 per overtreding, en € 500,00 voor elke dag dat overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd, een en ander onverminderd het recht van ILIFECOACH om nakoming van deze overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen indien het schadebedrag hoger is dan de boete.
 1. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
  1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtnemer en ILIFECOACH is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en ILIFECOACH zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van ILIFECOACH is gelegen.

 

Publicatiedatum: 7 april 2016